Download Application Package

โลกออนไลน์และโลกเสมือนจริงมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นพื้นที่สื่อสารหลักของผู้คนในปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น จนทำให้การมีปฏิสัมพันธ์กันแบบซึ่งหน้ายิ่งทวีระยะห่างออกไปกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้พื้นที่สาธารณะจึงเปรียบได้กับแบบฝึกหัดพื้นฐานสำหรับการใช้พื้นที่ร่วมกันของผู้คน โดยเฉพาะในสังคมเมือง ทั้งนี้ คุณภาพของพื้นที่สาธารณะนั้น เป็นตัวบ่งบอกถึงทั้งวิสัยทัศน์และความเอาใจใส่ที่เจ้าของพื้นที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้หรือผู้มาเยือน ตลอดจนรูปแบบขององค์ประกอบต่างๆ ภายในพื้นที่สาธารณะเองยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าของพื้นที่ให้ความสนใจ 

 

ดังนั้นการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการตอบสนองกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยเสนอแนะรูปแบบการใช้งาน และมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะนั้นๆ ได้เช่นกัน

 

หากพิจารณาถึงรูปแบบพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะ จะพบว่า “การนั่ง” เป็นอิริยาบถที่สามารถพบเห็นได้มากที่สุด ด้วยเป็นลักษณะการใช้งานที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวผ่านการสัมผัสกับร่างกาย อีกทั้งยังเป็นอิริยาบถที่ใช้พลังงานน้อย จึงทำให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปพร้อมกับการนั่งได้มากมาย อาทิ การนั่งอ่านหนังสือ การนั่งพูดคุย การนั่งทานอาหาร การนั่งฟังเพลง การนั่งเล่น การนั่งทำงาน การนั่งพักผ่อน หรือการนั่งสมาธิ

 

แต่แล้วองค์ประกอบของการนั่งในพื้นที่สาธารณะรูปแบบใดที่จะสามารถยกระดับบริบทแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ และช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีความสุขให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้

 

“Seatscape & Beyond” เป็นโจทย์การออกแบบที่เปิดพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลายของการออกแบบที่นั่งสาธารณะที่เป็นไปได้มากกว่าแค่ที่นั่งทั่วไป ซึ่งอาจเป็นเพียงพื้นผิวที่เรียบง่ายรอคอยการเติมเต็มด้วยจินตนาการของผู้ใช้ อาจเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกที่ให้ความสุข ความสนุกกับผู้ใช้ในมิติต่างๆ อาจเป็นพื้นที่ที่หยิบยืมองค์ความรู้ในอดีตมาเล่าในมุมใหม่ หรืออาจเป็นพื้นที่ที่ผนวกเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับการออกแบบให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นไปได้ที่ One Bangkok อยากเชิญชวนให้ผู้เข้าประกวดมาร่วมกันคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบโจทย์การออกแบบที่นั่งสาธารณะของ One Bangkok ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผ่านการตีความพฤติกรรมการนั่งและบริบทของพื้นที่ ดังนี้
 

Read More
How to Apply
ข้อกำหนดการจัดส่งผลงาน
 • ศึกษาโจทย์ Seatscape & Beyond และเลือกพฤติกรรมการนั่งที่สนใจ
 • จับคู่โจทย์และพฤติกรรมกับบริบทพื้นที่ภายใน One Bangkok ที่กำหนด
 • นำเสนอผลงานออกแบบลงบอร์ดขนาด A3 (แนวตั้ง) จำนวน 2 แผ่น
 • สื่อสารแนวคิดไม่เกิน 500 คำ ลงในเอกสารขนาด A4
 • ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการที่อีเมล์ urbanfurniture@onebangkok.com
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินเพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 นี้
 • ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าถึงโจทย์การออกแบบและรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่นี่
Schedule
ช่วงการคัดเลือกและการตัดสินผลงาน
 • 30 มิถุนายน 2565 - วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ไม่เกิน 23.59 น.)
 • 18 กรกฎาคม 2565 - ประกาศผลรายชื่อ 20 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน
 • 25 กรกฎาคม 2565 - ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
 • 31 กรกฎาคม 2565 - ประกาศผลรายชื่อ 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและพัฒนาแบบ
 • 15 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565 - กิจกรรมเวิร์คช็อปและพัฒนาแบบร่วมกับ THINKK Studio และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (ทุก 2 สัปดาห์)
 • 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 - ผลงานออกแบบของทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่กระบวนการผลิตและติดตั้งภายในพื้นที่สาธารณะของ One Bangkok
   
Prizes
รางวัลการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 กลุ่ม จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากลุ่มละ 30,000 บาท และได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาแบบ
ร่วมกับ THINKK Studio และผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าประกวดที่มีผลงานดีที่สุดภายหลังกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
พัฒนาแบบ และได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จะได้รับรางวัลพิเศษ ดังต่อไปนี้
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศ เกียรติคุณ และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท พร้อมประกาศ เกียรติคุณ และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกาศ เกียรติคุณและได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง
 • รางวัลชมเชยประกาศเกียรติคุณ (จํานวน 7 รางวัล) และได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง
Back to top